Villkoren för obligatorisk allmosa

Författare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Källa: al-Mulakhkhas al-Fiqhî (1/223)

För att allmosan skall vara obligatorisk för en Muslim, krävs det att fem villkor uppfylls:

Det första: Frihet. Allmosan är inte obligatorisk för slavar, ty de besitter ingen egendom. Det de besitter ägs i själva verket av ägaren. Sålunda får ägaren stå för deras allmosa.

Det andra: Innehavaren av egendomen skall vara Muslim. Allmosan är inte obligatorisk för den otrogne på så sätt att man kräver att han betalar den. Allmosan är ett närmande till Allâh och lydnad, något de otrogna inte uppfyller. Dessutom kräver allmosan en avsikt, vilket inte härrör från de otrogna.

Däremot är de lärda oense huruvida de otrogna är ålagda allmosan på så sätt att de beordras den och straffas för den i livet efter detta med ett särskilt straff. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till Mu´âdh (radhiya Allâhu ´anh):

“Kalla dem till att vittna att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud.” Därefter nämnde han bönen och sedan sade han: “Om de lyder dig i det, skall du lära dem att Allâh har ålagt dem en allmosa som tas från deras rika och ges till deras fattiga.”

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

Härmed lät han Islâm utgöra ett villkor för allmosans plikt.

Det tredje: Egendomen skall uppnå en bestämd mängd och summa. Gör den inte det, är det inte obligatoriskt att betala allmosa. Detta gäller oavsett om innehavaren är vuxen eller inte, vid sinnet eller inte, ty bevisen är generella.

Det fjärde: Egendomen skall vara orörd och inte spenderas för andra ändamål. Det är alltså inte obligatoriskt att betala allmosa på en egendom som inte är stadig.  

Det femte: Denna egendom skall finnas i ett år baserat på ´Â’ishahs (radhiya Allâhu ´anhâ) hadîth:

“Allmosan skall inte betalas på en egendom som inte har funnits i ett år.”

Rapporterad av Ibn Mâdjah och at-Tirmidhî.

Välgörenhetens villkor

Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz
Källa: Fawâ’id min at-Tafsîr, sid. 77
 
Vissa lärda säger att en välgörenhet accepteras förutsatt att följande villkor uppfylls:

1 – Den skall vara lovligt tjänad.

2 – Den skall spenderas uppriktigt för Allâhs sak och för Hans belöning. Den skall alltså inte skänkas utav ögontjäneri eller rykte.

3 – Den skall spenderas på bra ändamål som Allâh tycker om. Exempel på det är välgörenhetsprojekt och inte fördärv.

Välgörenheten skall alltså skaffas på ett korrekt sätt och spenderas på ett korrekt sätt för Allâhs sak och utav tron på Honom, kärleken till Honom och längtan efter Hans (´azza wa djall) belöning.

Zakat ul fitr till andra länder

Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn

Källa: Madjmû´-ul-Fatâwâ (18/285)

Fråga: Vad är domen för att betala Zakât-ul-Fitr i fjärran länder för att det finns många fattiga där?

Svar: Att betala Zakât-ul-Fitr utomlands är tillåtet om det inte finns fattiga i personens land. Om det inte finns något behov av det på så sätt att det finns människor som tar emot det i landet, är det inte tillåtet.

Hur mycket betalas i Zakat-ul-Fitr

Författare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin Bâz
Källa: Madjmû´ Fatâwâ Samâhat-ish-Shaykh ´Abdil-´Azîz bin Bâz (3/97)

Fråga: Hur mycket skall man betala i Zakât-ul-Fitr?
Svar: Det är obligatoriskt att betala en Sâ´ av landets
rikliga råvaror som ris, vete, dadlar och liknande. Detta skall
utföras av samtliga muslimska män, kvinnor, fria, slavar, unga och gamla,
vilket har rapporterats autentiskt från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam).
Det är obligatoriskt att dela ut denna Zakât innan människorna
går ut till ´Îd-bönerna. Dock är den ingen fara om den delas ut
en eller två dagar före. En Sâ´ motsvarar ungefär tre kilogram.

Zakât-ul-Fitr för fostret

Källa: Fatâwah al-Ladjnah ad-Dâ´imah [nr.1474]

Fråga: Ska man betala Zakât ul-Fitr för barnet som ligger i moderns mage?

Svar: Det rekommenderat att betala Zakât ul-Fitr för det, då detta praktiserades av ‘Uthmân (radhiya Allâhu ‘anh). Det är dock inte obligatoriskt eftersom det inte finns några bevis för detta.

Extra mycket i Zakât-ul-Fitr

Shaykh Muhammed Sâleh bin Uthaymîn (rahimahullâh)

Källa: Fatâwah Arkân ul-Islam Sid. 434 Fråga nr. 373

 

Fråga: Är det tillåtet att ge extra mycket av zakât ul-fitr med avsikt att det skall vara välgörenhet?

Svar: Ja, det är tillåtet att ge extra mycket om man avser att det skall vara välgörenhet som inte är obligatorisk. Såhär gör vissa människor idag när de ska betala för 10 personer t.ex. så köper de en stor påse ris som är för mer än 10 stycken och delar ut det för sig själv och sin familj. Det här är tillåtet så länge han är säker på att det är tillräckligt mycket eller mer. Det är inte ett måste att man vet exakt hur mycket mat det är man ger, utan det viktigaste är att man vet att det är tillräckligt mycket. Om vi vet att det är tillräckligt mycket så ger vi det till den fattiga och det är inga problem med det.

Zakat på bil och saker man använder sig av

Shaykh Muhammed Sâlih bin ‘Uthaymîn – Biografi
Källa: Fatâwah Arkân ul-Islam [sid. 642]

Fråga: Måste man betala allmosa för sina egna bilar?

Svar: Man behöver inte betala allmosa för dem. Varje sak som en person använder för sig själv behöver man inte betala allmosa på, förutom guld och silversmycken. Man behöver alltså inte betala allmosa på sin bil, riddjur, traktor eller liknande saker eftersom Profeten (sallâ Allâhu ‘alayhi wa sallam) har sagt:

”En muslim behöver inte betala allmosa för sin tjänare eller häst.” [Muslim 982].

Allmosa på bilar, lägenheter och hus

Shaykh Muhammed Sâlih bin Uthaymîn rahimahullâh – Biografi
Fatâwah Arkân ul-Islam Sid. 430 Fråga nr.369

Fråga: Är det obligatoriskt att betala allmosa för de bilar som man hyr ut eller den bilen som man själv använder?

Svar: De bilar som man hyr ut eller de bilar som man själv använder behöver man inte betala allmosa på. Om pengarna man får ihop av att hyra ut bilarna når upp den till den mängd pengar man måste ha för att betala allmosa blir det däremot obligatoriskt att betala allmosa för de pengarna man tjänat in, inte för bilen i sig. Om man får ihop en viss summa pengar som tillsammans med de andra pengar man sparat når den summa man måste betala allmosa på blir det också obligatoriskt att betala allmosa när ett helt år har gått.
Samma sak gäller de hus och lägenheter som man hyr ut, man betalar inte allmosa på deras värde, utan man betalar allmosa på de pengarna som man får in genom att hyra ut dem.